Werkwijze IEMT/ Procedure / AVG

Aanmelden

U kunt u per mail of via de website aanmelden. Binnen een paar dagen neem ik telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Daarna krijgt u een aanmeldingsformulier ( biografische gegevens)  toegestuurd, zodat u dit via de mail terug kunt sturen of  ingevuld mee kunt nemen bij onze eerste afspraak.

Klikgesprek 

Een  klikgesprek vindt plaats binnen 7 tot 14 werkdagen op onze eerste afspraak. De eerste 20 minuten zijn gratis. In deze 20 minuten maken we kennis met elkaar op een informele manier. Is er een klik dan volgt  aansluitend een uur intake/ behandeling. In dit eerste gesprek komt aan de orde wat er aan de hand is, hoe  lang de klachten al spelen en wat er eventueel aan gedaan kan worden. We proberen een beeld te krijgen van de huidige problemen, hun voorgeschiedenis en uw hulpvraag. Tijdens het intakegesprek wordt door u en door mij al de basis gelegd voor een vertrouwensband. Die is nodig om een efficiënte hulp- of dienstverlening te kunnen realiseren.

Aantal bijeenkomsten:  

Samen maken wij een schatting van het aantal bijeenkomsten.

Vervolg bijeenkomsten:  

Doorgaans vinden na het intakegesprek een aantal IEMT sessie plaats. Deze sessies duren ongeveer een uur.  De frequentie van de sessies  is meestal één keer per twee weken/ maand. In overleg  kan het zijn dat u tussen de afspraken opdrachten meekrijgt, die afspraken hebben meestal te maken met de rust die u voor uzelf mag nemen, veel water drinken etc. Het spreekt voor zich dat wij  pas aan het traject beginnen als iedereen er vertrouwen in heeft. Na elke sessie neem ik via de mail contact op hoe u de IEMT sessie heeft ervaren en wat u eraan gehad heeft. 

Annuleren afspraken 

Geen annuleringen via een Sms-bericht. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd , worden in rekening gebracht. Graag afmelden telefonisch, via de mail am.winants@gmail.com of de whats app.

AVG Wet 25 mei 2018

In verband met de AVG wet vraag ik u om mij toestemming te geven uw gegevens te verwerken. Deze vraag is verwerkt in het formulier Biografische gegevens. dit formulier stuur ik u via de mail als wij een afspraak hebben kunnen maken. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen door mij in te zien. Mijn accounttant heeft een verklaring getekend van geheimhouding in verband met de boekhouding.  U kunt ten alle tijden inzage hebben in uw dossier. Zonder uw toestemming geef ik geen gegevens van u door aan derden.

relatiecounselingwinants verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) en dus onder meer:

  • Zorgvuldig omgaan met uw gegevens,
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • U controle geven over uw gegevens

Relatiecounselingwinantsverzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Belangstellenden: naam, adres en/of contactgegevens
  • Cliënten:naam, adresgegevens, contactgegevens, aantekeningen en gegevens van uitgevoerde testen en behandelingen
  • Nieuwsbriefinschrijvers: identificatiegegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven en/of documenten

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van AVG artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Interne en externe diensten, zoals bijvoorbeeld IT en boekhouding, die inzage kunnen hebben in de gegevens, zijn gebonden aan ons Privacybeleid en de AVG.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Tenzij wettelijk anders bepaald of in overleg met u, hanteren wij een bewaartermijn van uw dossier van tenminste 5 jaar na afloop van het laatste behandeltraject.

Indien u dat wenst kunt u na afloop van de behandeling, of daarna op elk gewenst moment, schriftelijk aangeven dat uw gegevens bij relatiecounselingwinants worden aangepast of verwijderd conform de wettelijke bepalingen. Dit betekent wel, dat bij een toekomstige behandeling tijd moet worden besteed aan het verzamelen van de benodigde intake gegevens en historie.

Relatiecounselingwinants